2019 Tri-U Intensive 15 participants Instructor: Kurita, Satoko (CIER) & Shoji, Shinichi (dhier)